Algemene Voorwaarden Brisk Walking

Algemene Voorwaarden
SaensFit op Gewicht Brisk Walking

1. Toepassing van de Algemene Voorwaarden, proefles en aanmelding
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangaande het leveren van Brisk Walking training, verder ook te noemen dienstverlening, die de SaensFit op Gewicht gewichtsconsulent/trainer  aangaat met cliënten/loper.
1.2. Een cliënt/loper heeft recht op één gratis proefles om een training Brisk Walking te ervaren. Besluit cliënt/loper na de proefles zich te willen aanmelden, ontvang men een inschrijfformulier.
1.3. Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld met de keuze van abonnement, beschrijving staat van gezondheid en toestemming betreft gebruikmaken van beeldmateriaal (zie ook artikel 7.1). Inschrijfformjlier dient voor de eerste les te worden ingeleverd, dit kan via de mail of bij aanvang van de les. Door het inschrijfformulier in te vullen, gaat cliënt/loper akkoord met de algemene voorwaarden.
1.4 Cliënt/deelnemer stemt ermee in dat jouw gegevens door SaenFit op Gewicht/ Brisk Walking trainer bewaard zullen worden. SaensFit op Gewicht / Brisk Walking trainer verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het ook op de privacywetgeving.(zie artikel 9)
1.5 Door mee te doen met een (proef)les(sen) ga je akkoord met deze voorwaarden.

2. Trainingsdagen, lestijden, feestdagen en vakantie
2.1. SaensFit op Gewicht/Brisk Walking trainer behoudt het recht om een training te annuleren voor aanvang van de les indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig lopers (aanmeldingen voor de les), ziekte of slechte weersomstandigheden (onweer, ijzel, extreme regen, code geel/oranje/rood)
2.2. SaensFit op Gewicht/Brisk Walking trainer is bevoegd om lestijden aan te passen.
2.3. Bij incidentele verhindering van de cliënt/loper kan, uitsluitend met toestemming van de Brisk Walking trainer, éénmalig een les worden ingehaald. De les dient worden ingehaald op een, door de Brisk Walking trainer, aangeboden les/trainingstijden. (terug te vinden op de website)
2.4. Een training afzeggen/annuleren kan 8 uur voor aanvang van de training. Bij het niet afmelden voor een training zal er geen restitutie plaatsvinden van het lesgeld / training kan niet worden ingehaald.
2.5. Op feestdagen vervallen de trainingen/lessen. Er vindt geen restitutie plaats.
2.6 SaensFit op Gewicht /Brisk Walking trainer behoudt het recht om per kalenderjaar, 6 weken geen les te geven. Denk hierbij aan vakantie/verlof. Aankondigingen hieromtrent worden tijdig gedaan via e-mail en/of WhatsApp bericht. De contributie gaat door tijdens verlof. Deze lessen kunnen niet worden ingehaald.
2.7 Bij anderzijds verlof, waarbij de les wel kan worden ingehaald, duidelijk aangegeven door de Brisk Walking trainer valt dit verlof buiten de 6 weken (zoals hierboven wordt vermeld)
2.8 Bij afwezigheid van de loper tijdens de lessen door vakantie, wordt de maandelijkse contributie doorbetaald. De lessen die gemist worden door vakantie kunnen tot max. 2 lessen worden ingehaald.

3. Opzegging, beëindiging contract
3.1. Er geldt een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn gaat in vanaf de eerste van de daaropvolgende maand.
3.2. De opzegging dient altijd schriftelijk gericht aan SaensFit op Gewicht/Brisk Walking trainer, Margreet Beunder, Frans Halsstraat 100, 1506 LJ Zaandam of per e-mail naar: info@saensfitopgewicht.nl.

4. Betalingen

4.1 De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem. De geldigheidsduur van de abonnementen staat vermeldt bij de tarieven (zie website). De betalingen worden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum overgemaakt op KNAB rekeningnummer: NL30KNAB0259 7578 96 t.n.v. SaensFit op Gewicht o.v.v. factuurnummer en/of periode
4.2 Bij een te late betaling kan SaensFit op Gewicht/Brisk Walking trainer de toegang tot de lessen weigeren.

4.3 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, worden er in de eerste herinnering extra administratieve kosten van € 5,00 in rekening gebracht.
4.4 Betalingen van het lesgeld of het abonnement kan niet tussentijds tijdelijk worden opgeschort, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van SaensFit op Gewicht / Brisk Walking trainer.
4.5 Er kan geen restitutie verleend worden bij overmacht situaties.
4.6 SaensFit op Gewicht / Brisk Walking trainer maakt eventuele prijsverhoging 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Deelname aan een Brisk Walking training geschiedt geheel op eigen risico. SaensFit op Gewicht/ Brisk Walking trainer is niet aansprakelijk voor enig blessure of ander schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
5.2 Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
5.3 Ook is SaensFit op Gewicht / Brisk Walking trainer niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan  tijdens of in verband met de door SaensFit op Gewicht / Brisk Walking trainer georganiseerde activiteiten.
5.4 Cliënt / deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de trainingen, Indien  gezondheidsklachten of indien men een andere reden heeft om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij de cliënt/deelnemer sterk aan om eerste advies in te winnen bij een arts.
5.5 SaensFit op Gewicht/ Brisk Walking trainer behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
5.6 Cliënt / deelnemer verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van SaensFit op Gewicht / Brisk Walking trainer

6. Klachten
6.1 Klachten dienen uitsluitend schriftelijk. Dit kan per brief gericht aan: SaensFit op Gewicht, Frans Halsstraat 100 , 1506 LJ  Zaandam. Of per e-mail: info@saensfitopgewicht.nl te worden ingediend. Indien klachten op andere wijze kenbaar worden gemaakt zullen deze niet in behandeling worden genomen.
6.2 Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, zal SaensFit op Gewicht eveneens schriftelijk of per e-mail haar standpunt kenbaar maken aan de klager.

7. Overig
7.1 Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden zoals social media en promotiemateriaal.
7.2 De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
7.3 We beginnen exact op startijd. Het is de verantwoordelijkheid van cliënt/deelnemer om op tijd te zijn.
7.4 Het advies is om makkelijk zittende (sport)kleding en sportschoenen (met flexibele zool) te dragen. Wandelschoenen zijn niet geschikt om deel te nemen aan Brisk Walking.
7.5 Tijdens avond trainingen in het donker en / of schemer, zorgt cliënt / deelnemer voor eigen zichtbaarheid, zoals een reflecterend hesje en / of lampjes.
7.6 We volgende reguliere verkeersregels als we op de openbare weg lopen.

7.7 We houden het gezellig in de groep en we gaan beleefd met elkaar om. Als het nodig is, help je een ander met een oefening.
7.8 SaensFit op Gewicht / Brisk Walking trainer behoudt het recht om op ieder moment de algemene voorwaarden te wijzigen, zonder toestemming van derden.

8. Privacy en geheimhouding
8.1. SaensFit op Gewicht/ Brisk Walking trainer werkt volgens de nieuwe wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die geldt per 25 mei 2018.
8.2.SaensFit op Gewicht / Brisk Walking trainer heeft geheimhoudingsplicht op grond waarvan, behoudens zwaarwegende redenen, verboden is aan derden mededelingen te doen omtrent de zaken en omstandigheden, de persoonlijke levenssfeer van cliënt en zijn of haar leefomgeving betreffende, tenzij die mededelingen in het belang zijn van een goede dienstverlening.
8.3. Indien van toepassing zal SaensFit op Gewicht / Brisk Walking trainer de verwijzend arts rapporteren over de (voortgang en inhoud van de) behandeling tenzij cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.
8.4. Meer informatie over de wijze van verzamelen, verwerken en verwijderen van persoonsgegevens is terug te vinden in de privacyverklaring van SaensFit op Gewicht.

SaensFit op Gewicht
Margreet Beunder, Gewichtsconsulente & Brisk Walking trainer
Frans Halsstraat 100
1506 LJ  Zaandam
E-mail: info@saensfitopgewicht.nl
Tel: 06- 831 624 06
www.saensfitopgewicht.nl
KvK – 76126463
BGN – 5374
AGB – 90109692