Privacy

Privacyverklaring

SaensFit op Gewicht, Margreet Beunder, Gewichtsconsulent, gevestigd aan de Frans Halsstraat 100 1506 LJ Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens & Postadres
Frans Halsstraat 100
1506 LJ  Zaandam
06-83162406

Margreet Beunder, Gewichtsconsulent, is de Functionaris Gegevensbescherming van SaensFit op Gewicht . Zij is te bereiken via info@saensfitopgewicht.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Margreet Beunder, Gewichtsconsulent, verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Margreet Beunder, Gewichtsconsulent,  verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheidsgegevens zoals lengte, gewicht, gebruik van medicatie, slaapritme, menstruatiecyclus, overige klachten, ziektebeeld, alle vragen die nodig zijn om een juiste intake te kunnen voeren en in het intakeformulier staan vermeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Margreet Beunder, Gewichtsconsulent, verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling

– De werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn bij de cliënt
– Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
– Je te informeren over wijzigingen in diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Margreet Beunder Gewichtsconsulent verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Margreet Beunder, Gewichtsconsulent bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij worden de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens gehanteerd:

Categorie persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard gedurende het adviestraject, om goederen en diensten bij je af te leveren, om de nieuwsbrief en/of reclamefolder te versturen, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om je betaling af te kunnen handelen en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

– Personalia, adresgegevens e-mailadres worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.
– Geboortedatum, geslacht en gegevens over je gezondheid worden bewaard tot maximaal zes -maanden na het beëindigen van het begeleidingstraject om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Margreet Beunder, Gewichtsconsulent neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Margreet Beunder, Gewichtsconsulent verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien geen sprake is van een wettelijke verplichting dat het verstrekken van gegevens aan derden uitsluitend plaatsvinden met jouw schriftelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevenswerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Margreet Beunder  Gewichtsconsulent en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzake, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@saensfitopgewicht.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzake door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Margreet Beunder, Gewichtsconsulent wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Margreet Beunder Gewichtsconsulent  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@saensfitopgewicht.nl.